Planeeringute järelevalve

Maavanem teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste üldplaneeringute ja detailplaneeringute üle.

Seaduslik alus

 • Planeerimisseadus
  Planeerimisseaduse kohaselt tuleb maavanemale järelevalve teostamiseks esitada kõik üldplaneeringud. 

Detailplaneeringute üle teostatakse järelevalvet järgmistel juhtudel:

 • detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks;
 • detailplaneering koostatakse maa-alale, mille kohta puudub kehtestatud üldplaneering;
 • detailplaneering, mille avalikul väljapanekul esitatud vastuväidetega ei ole kohalik omavalitsus nõustunud.

Maavanema, kui järelevalve teostaja pädevuses on:

 • planeering õigusaktidele vastavuse kontrollimine;
 • planeeringu liigilt üldisema kehtestatud planeeringule vastavuse kontrollimine;
 • nõusoleku andmine liigilt üldisema, kehtestatud planeeringu muutmiseks;
 • planeeringus riigi huvide järgimise kontrollimine;
 • planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute ning planeeringukoostamist korraldava maavalitsuse või kohaliku omavalitsuse ärakuulamine ja seisukoha andmine vastuväidete kohta;

Kontaktid

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi 32 58 010 mati.jogi@laane-viru.maavalitsus.ee kabinet 38
Planeeringuspetsialist  Jaan Kangur 32 58 015 jaan.jangur@laane-viru.maavalitsus.ee

 

 

kabinet 40