Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest.
Taotlemine on vooruline.

Alates 2013. aastast haldab kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

Kohaliku omaalgatuse toetuse eesmärk

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. Programmi rakendatakse kogu Eesti territooriumil. Tallinnas seondub toetuse saaja tegevus linnasiseste asumitega.

 

Kes saab toetust taotleda?

Taotlejaks saavad olla järgnevad ühendused: avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik; avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Taotlejaks ei saa olla:

1. erakond;

2. äriühing;

3. äriühingute (ettevõtjate) liit;

4. ametiühing;

5. ameti-, kutse- ja erialaliidud (k.a ühingud, mille üheks põhikirjaliseks eesmärgiks on tegutseda ameti-, kutse- või erialaliiduna), mis koondavad ühe ameti, kutse või eriala inimesi ja edendavad nende ameti-, kutse- või erialaoskusi ja/või kaitsevad nende huve;

6. korteri-, aiandus-, suvila-, garaaži- jmt mittetulundusühingute seaduse alusel tegutsevad ühistud;

7. Euroopa Liidu, välisriikide, riiklikke või kohalike omavalitsuste toetusi vahendavad sihtasutused või mittetulundusühingud;

8. ühendused, kui nende registrijärgne asukoht on teises maakonnas;

9. ühendused, kui ühenduse tegevuse eesmärgid ja sihtgrupp ületab ühe maakonna piirid.

 

Milleks toetust antakse?

Meede 1 „Kogukonna areng"

Meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine"

 

Kui suur on toetus?

Maksimaalne toetussumma, mida saab taotleda on 2000 eurot. 

 

Millal ja kuidas taotlus esitada?
Taotluste esitamise tähtajad  on 01.04.kevadvoorus ja 01.10. sügisvoorus. Taotlus tuleb esitada asukohajärgsesse maavalitsusse hiljemalt tähtaja päeva jooksul kuni kella 16.30. Tavapostiga saatmise korral ei tohi postitempel olla hilisem kui taotlemistähtaja kuupäev.

 

Taotlus esitatakse etteantud vormidel allkirjastatult kas paberkandjal või elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatuna) ühes eksemplaris.

 

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, juhul kui need on esitatud erinevatesse meetmetesse. 

 

Taotlusvormid ja abistavad materjalid võib leida SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) kodulehelt: http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud

 

Projektide nõustamise osas saab abi SA Lääne-Viru Arenduskeskusest.


Taotluste menetlemise käigu kohta saab infot maavalitsuse kontaktisikult, kes tegeleb kohaliku omaalgatuse programmiga maakondlikul tasandil.

Taotluse menetlemise aeg taotlusvooru tähtpäevast on üldjuhul kuni 40 tööpäeva.
  

Alates 2015. aasta sügisvoorust toetust saanud projektid kasutavad materjalides järgnevat logo:

 

Lisainfo:

Lääne-Viru Maavalitsus

http://laane-viru.maavalitsus.ee

Eda Lauri

kantselei vanemspetsialist

telefon: 3258022

e-post: eda.lauri@laane-viru.maavalitsus.ee

 

Riina Kaptein 

finantsnõunik

telefon 3258020

e-post: riina.kaptein@laane-viru.maavalitsus.ee

 

SA Lääne-Viru Arenduskeskus

www.arenduskeskus.ee

Katrin Põllu

MTÜ konsultant

Tel +372 325 8028, +372 585 01 250

E-post: mty@arenduskeskus.ee


KÜSK

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

www.kysk.ee

Tarmo Treimann

Vabaühenduste toetusprogrammi koordinaator

Kohaliku Omaalgatuse Programm, Suursündmuste ja Uuringute konkursid

Tel 656 0487, 5301 3652