Surma registreerimine

3.03.15

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Surma registreerimiseks esitab perekonnaseisuasutusse avalduse surnu abikaasa, sugulane või keegi teine, kellel on andmeid inimese surma kohta.

 

Surnult sündinud lapse surma ei registreerita. Laps maetakse arstliku surmateatise alusel.

 

Kestvus

Surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul surmapäevast või surnu leidmise päevast arvates. Registreerimine toimub reeglina kohe, toiming võtab aega 10-15 minutit.

 

Riigilõiv

Riigilõivuta

 

Õigusaktid

 

Vastutaja

Anneli Riim, anneli.riim@laane-viru.maavalitsus.ee, tel 325 8062

Terje Pärnasalu, terje.parnasalu@laane-viru.maavalitsus.ee, tel 325 8061

Eve Prillop, eve.prillop@laane-viru.maavalitsus.ee, tel 325 8017

 

 

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Vajalik avaldaja isiklik kohaletulek.

 

Avaldaja võib lihtkirjaliku volitusega volitada surma registreerima matuseteenust osutava firma esindajat.

 

1. Surnu isikut tõendav dokument (ID kaart ja/või pass)

Surma registreerimisel võtab perekonnaseisuametnik ära   surnu isikut tõendava dokumendi ja edastab selle kas Politsei-ja Piirivalveametile või vastava riigi välisesindusele.

2. Arstlik surmateatis

3. Avaldaja isikut tõendav dokument

 

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid surmakande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.

Vajaminevad dokumendid

Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.

 

Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

 

 NB! Välisriigi dokumentidele kehtivad erinõuded.

 

Tulenevalt riikidevahelistest   lepingutest ja seadustest vajavad/ ei vaja nad apostille või legaliseerimistempliga kinnitamist. Lisainfo leiate siit ja legaliseerimine siit

Surmakanne rahvastikuregistris. Surma tõendamiseks väljastatakse surmatõend.

 

Esmane surmatõend on avaldajale tasuta.

 

Tulemus

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

 

Blankett, taotlusvorm

surma registreerimise avaldus (pdf)