Sotsiaalvaldkonnas järelevalve teostamine

31.08.16

Sotsiaalvaldkonnas riikliku ja haldusjärelevalve teostamine

 

1. Riiklikku järelevalvet sotsiaalhooldekande seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostavad järgmised korrakaitseorganid:

 

1)     Terviseamet

2)     Sotsiaalkindlustusamet

3)     Maavanem

 

Maavanem teostab järelevalvet väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse, turvakoduteenuse, lapsehoiuteenuse ja asenduskodu teenuse osutamise üle.

 

2. Maavanem või tema volitatud isik teostab haldusjärelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning roogi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle. Seda kajastav ettekanne esitatakse Sotsiaalministeeriumile vähemalt kord aastas.

 

Seaduslik alus: Sotsiaalhoolekande seadus § 157 lg 1 p 3; § 157 lg 2.

 

Vajalikud sammud

 

 Korraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:

1.     järelevalve kava koostamine;

2.     kontrollitoimingute tegemine;

3.     akti projekti koostamine;

4.     teenuse osutaja vastuse nõudmine;

5.     akti lõplik vormistamine ja kinnitamine;

6.     vajadusel järelkontrolli teostamine ja vormistamine.

 

Erakorraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:

1.     kontrollitoimingute tegemine;

2.     akti koostamine

 

Järelevalve teostaja:

Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

inspektor-vanemspetsialist 

Tiiu Kuus

32 58042

tiiu.kuus@laane-viru.maavalitsus.ee

 

Tulemus

a. Järelevalve akt, milles sisalduvad

·         kontrolliobjektidega tutvumisel tehtud tähelepanekud;

·         ettepanekute ja soovituste kirjeldused;

·         tehtavad ettekirjutused ja nende täitmise tähtajad

b. Sunniraha rakendamine tegevuslitsentsi omavatele teenuseosutajatele

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse vaidemenetlus

 

Sotsiaalabi, -teenuse või -hoolekande taotlusi lahendavad kohalike omavalitsuste vastavad komisjonid. Otsus peab olema põhjendatud ning tuginema seadustele ja muudele õigusaktidele.

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest rahastatava sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi ning toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse maksmise otsuse  teinud ametniku või komisjoni otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

 

Alus: Sotsiaalhoolekande seadus § 146.