Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle

1. Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle.

Õiguslik  alus

Järelevalve sisu

  • Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle. Järelevalve menetluse alustamise aluseks on rahandusministri taotlus, esitatud kaebus, valla- või linnavalitsuse esitatud andmed, millest nähtub, et valla- või linnavalitsus ei täida talle seadusega pandud ülesandeid või viivitab nende täitmisega, või muud andmed ja materjalid, mis seavad kahtluse alla vara tagastamise menetluse seaduslikkuse.

·          

2. Järelevalve maa tagastamise korraldamise üle.

Õiguslik  alus

Järelevalve sisu

  • Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korraldamise üle.

·          

3. Järelevalve maakorralduse seaduslikkuse üle.

Õiguslik  alus

Järelevalve sisu

  • Maavanem teostab riiklikku järelevalvet maakorralduse seaduslikkuse üle.

·      

4. Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise üle.

Õiguslik  alus

Järelevalve sisu

  • Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse ja kompensatsioonide määramise üle rahandusministri, õigustatud subjektide ja tagastatava ning kompenseeritava vara registri pidaja või õigustatud subjekti taotluse alusel või järelevalve teostaja algatusel, samuti alati siis, kui õigusvastaselt võõrandatud maa, ehitise, laeva või tootmishoone sisseseade võõrandamisaegne maksumus on 6392 eurot ja enam või kui kompenseeritakse aktsiaid või osatähti. Rahandusministril on õigus esitada maavanemale ettepanek järelevalvemenetluse teostamiseks.