Maakonnaplaneering

18.04.17

Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+ 

 

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute koostamise kõikides maakondades. Lääne-Viru maavanem algatas 30.07.2013 korraldusega nr 1-1/2013/543 maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.
 

Lääne-Viru maakonnaplaneeringus käsitletakse kogu maakonna maismaa osa ning vajadusel vaadeldakse planeeritava mõjusid merealale.

 

Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, tasakaalustades riiklikke ja kohalikke huve ning vajadusi. Lääne-Viru maakonna jaoks on maakonnaplaneeringu koostamisel olulisemateks teemadeks maavarad, sadamad ja logistika, sotsiaalne infrastruktuur. Samuti maakonna toimepiirkonnad, maakondliku tähtsusega taristute asukohad ja nende koridorid. Planeeringu koostamisel arvestatakse tasakaalustatult majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi mõjusid.

 

Info Jaan Kangur, tel 325 8015 või e-posti teel jaan.kangur@laane-viru.maavalitsus.ee

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järelvalve teostajale esitatud maakonnaplaneering

 

Seletuskiri

Joonis 1- Tugi-toimepiirkonnad, ühendused, taristu 

Joonis 2- Väärtused, konfliktid, riigikaitse

Joonis 3 - Kergliiklusteed ja puhkealad 

KSH aruanne

 

LISAD

 

LISA 1: Maakonna ruumilise arengu analüüs

LISA 2: Elluviimiskava

LISA 3: Väärtuslike maastike kirjeldused

LISA 4: Lääne-Viru maastike eksperthinnang

              Hinnang MTÜ Miila Hiiemäe ettepanekule

LISA 5: Rohelise võrgustiku genereerimise põhimõtted

LISA 6: Lääne-Viru teemaplaneeringu "Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed" uuring

             Tekstiline osa

             Joonis 1 - Uuringgu koondjoonis

             Joonis 2 -Sotsiaalne infrastruktuur

             Joonis 3 - Liiklussagedus

LISA 7: KSH aruanne koos lisadega

LISA 8: Eskiislahenduse kohta tehtud ettepanekud ja maavalitsuse seisukohad

LISA 9: Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes

LISA 10  Olemasolev olukord  - Joonis: kaitsealad, maardlad, taristu

LISA 11: Kooskõlastuste koondtabel 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algatamise korraldus

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lähteseisukohad Lääne-Viru maakonnaplaneeringu koostamiseks

Statistikaameti esitlus Lääne-Virumaa rahvastikust ja toimepiirkondadest 28.05.2014 

Raport - Toimepiirkondade määramine 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

 

Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+  võeti vastu Lääne-Viru maavanema 12.09.2016 korraldusega nr 1-1/16-792 ja suunati koos keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega avalikule väljapanekule.

 

Avalik väljapanek toimub 26. septembrist kuni 23. oktoobrini 2016 a.

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta on võimalik esitada ettepanekuid ja vastuväiteid hiljemalt 24. oktoobrini 2016 Lääne-Viru Maavalitsusele, aadressil F. R. Kreutzwaldi 5 , 44314 Rakvere või e-kirjaga info@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Avalik arutelu toimub 08. novembril 2016 Lääne-Viru Maavalitsuse suures saalis algusega kell 14.00.

 

Maakonnaplaneeringu koostamist korraldab ja planeeringu kehtestab Lääne-Viru maavanem. Maakonnaplaneeringu koostajaks on Lääne-Viru Maavalitsus ja KSH aruande on koostanud Kobras AS.

 

Täiendavat infot maakonnaplaneeringu kohta saab Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnast tel. 325 8015 Jaan Kangur või e-post jaan.kangur@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+

 

Seletuskiri

Joonis 1- Tugi-toimepiirkonnad, ühendused, taristu 

Joonis 2- Väärtused, konfliktid, riigikaitse

Joonis 3 - Kergliiklusteed ja puhkealad 

KSH aruanne

 

LISAD

 

LISA 1: Maakonna ruumilise arengu analüüs

LISA 2: Elluviimiskava

LISA 3: Väärtuslike maastike kirjeldused

LISA 4: Lääne-Viru maastike eksperthinnang

              Hinnang MTÜ Miila Hiiemäe ettepanekule

LISA 5: Rohelise võrgustiku genereerimise põhimõtted

LISA 6: Lääne-Viru teemaplaneeringu "Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed" uuring

             Tekstiline osa

             Joonis 1 - Uuringgu koondjoonis

             Joonis 2 -Sotsiaalne infrastruktuur

             Joonis 3 - Liiklussagedus

LISA 7: KSH aruanne koos lisadega

LISA 8: Eskiislahenduse kohta tehtud ettepanekud ja maavalitsuse seisukohad

LISA 9: Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes

LISA 10  Olemasolev olukord  - Joonis: kaitsealad, maardlad, taristu

LISA 11: Kooskõlastuste koondtabel 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algatamise korraldus

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lähteseisukohad Lääne-Viru maakonnaplaneeringu koostamiseks

Statistikaameti esitlus Lääne-Virumaa rahvastikust ja toimepiirkondadest 28.05.2014 

Raport - Toimepiirkondade määramine 

 

Maakonnaplaneeringu KSH programm

 

24. aprillist kuni 8. maini 2014 toimub Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek.

 

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ KSH avalik arutelu toimus 13. mail 2014. a Lääne-Viru Maavalitsuses.

 

Heakskiidetud KSH programm
Koondtabel_keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõule esitatud seisukohad 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lääne-Viru maakonnaplaneering 2010+ on kehtestatud 29. mail 2000. a maavanema korraldusega nr. 134.

 

Seletuskiri

 

Joonised:

Looduskeskkond

Tehniline infrastruktuur