Lääne-Viru maakonna rannikuala

3.09.14

 

Lääne-Viru maavanema 14.12.2011 korraldusega nr 258 kehtestati Lääne-Viru maakonnaplaneering "Lääne-Viru maakonna rannikuala".

 

Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks on Lääne-Viru maakonna rannikuäärse piirkonna arengu põhisuundade ja tingimuste määramine järgnevaks 10 aastaks, olulisemate infrastruktuuri objektide asukoha määramine ning maa- ja veealade üldiste kasutustingimuste määramine.

 

Maakonnaplaneering annab üldised suunised omavalitsuste üldplaneeringute  ja detailplaneeringute koostamiseks ning loob võimaluse maakondlike arengukavade või strateegiate paremaks seostamiseks.

 

 

Seletuskiri

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

I - Analüüsiskeemid

Joonis I-1 Asukoha skeem reljeefikaardil

Joonis I-2 Aluspõhja avamusalad aluspõhja reljeefil

Joonis I-3 Pinnakate

Joonis I-4 Põllumaa ja maaparandus

Joonis I-5 Väärtuslikud maastikud

Joonis I-6 Rohevõrgustik

II - Planeeringulahendus

Joonis II-1 Põhijoonis

Joonis II-2 Detailalad

Joonis II-3 Eisma küla detailplaneeringu koostamise kohustusega ala

Joonis II-4 Tuuleenergia tootmiseks sobilikud alad

Joonis II-5 Puhkekeskused

 

 

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu "Lääne-Viru maakonna rannikuala" asustuse arengualade tegevusplaanide koostamine

 

Aruanne