Kasutusvaldusesse antud maa omandamine

1.03.17

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus

Kahe aasta möödumisel kasutusvalduse seadmisest (kinnistusraamatusse kandmisest) tekib kasutusvaldajal õigus kasutusvaldusesse antud maa omandada. Maa omandamiseks esitab kasutusvaldaja maavanemale kirjaliku taotluse pärast maa omandamise õiguse tekkimist, kuid mitte hiljem kui kolm kuud enne kasutusvalduse lõppemist.
 

Omandada võib:

1.     maareformi seaduse alusel kasutusvaldusesse antud maad;
2. maad, mis sisaldab maavara maapõueseaduse tähenduses (keskkonnaministri loal);
3. hoiuala maad, kaitsealade sihtkaitse- või piiranguvööndi maad, püsielupaiga maad, kaitstava looduse üksik- ja muu objekti juurde kuuluvat maad ning Natura 2000 võrgustiku maad (kaitstava loodusobjekti valitseja loal);

4.  mälestise ja muinsuskaitseala kaitsevööndi maad (Muinsuskaitseameti loal).

 

Kui kasutusvaldusesse antud maa koosseisus on maad, mis ei kuulu omandamisele, võib omandada kasutusvaldusesse antud maad, mis asub väljaspool piirangutega ala. Omandamisele kuuluva maa eraldamiseks kinnisasi jagatakse.


Kasutusvaldusesse antud maad võib omandada kasutusvaldaja, kes:
1) tegeleb põllumajandusliku tootmisega;
2) kasutab maad sihtotstarbeliselt ja head põllumajandustava järgides;
3) ei ole andnud maad teise isiku kasutusse;
4) ei ole raiunud kasutusvaldusesse antud maal kasvavat metsa, välja arvatud maareformi seaduse § 34¹ lõikes 31 sätestatud erandi alusel;
5) ei oma riigi ees kasutusvaldusega ega maa erastamisega seotud võlgnevusi.


Kasutusvaldusesse antud maa ostuhinnaks on maa harilik väärtus (turuhind). Maa ostuhinna tasumisel järelmaksu võimalust ei ole.

 

Kestvus

Dokumentide menetlemise maksimaalne aeg 2 kuud

 

Hind

32 eurot (tasuda enne taotluse esitamist)

 

Maksmine

Saaja: Rahandusministeerium

SEB  – EE 89 1010 2200 3479 6011

SWEDBANK – EE 93 2200 2210 2377 8606

NORDEA - EE 40 3300 3334 1611 0002

Viitenumber 2900082883

Selgitus „Lääne-Virumaa" ja maaüksuse nimi

 

Õigusaktid

Maareformi seadus  
Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus 

 

Vastutaja

Eerik Lumiste

arengu- ja planeeringuosakonna maatoimingute talituse peaspetsialist

Tel 325 8053

eerik.lumiste@laane-viru.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine kohapeal

 

Vajalikud
sammud

Vajalik avalduse esitamine

Aadress: F. R. Kreutzwaldi tn 5, 44314 Rakvere

 

Vajaminevad dokumendid

 

ID kaart või pass

 

Tulemus
  • Maavanema nõusolek
  • Notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aja ja koha teatab avaldaja. Lepingu notariaalse tõestamisega seotud kulud kannab avaldaja 

 

BLANKETID: