Kantselei põhimäärus

Lääne-Viru Maavalitsuse

KANTSELEI põhimäärus

 

Kinnitatud Lääne-Viru maavanema 30.10.2009 korraldusega nr. 185.

 

 

I Üldsätted

1.1. Lääne-Viru maavalitsuse kantselei on Lääne-Viru Maavalitsuse struktuuriüksus. Kantselei juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, maavanema korraldustest ja käesolevast põhimäärusest.

 

II Kantselei ülesanded asjaajamise, õigusalase teenindamise, personalitöö ja koolituse, avalikustamise, töökorraldus- ja haldusküsimuste,  perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute, infotehnoloogia valdkonnas

2.1. korraldab  maavalitsuse asjaajamist;

2.2. korraldab maavalitsuse õigusalast teenindamist;

2.3. korraldab kohtus riigi esindamist ja aruandluse koostamist;

2.4. teostab maavanemale pandud kohalike omavalitsuste  üksikaktide järelevalvet lähtuvalt kodanike avaldustest või muust informatsioonist;

2.5. korraldab maavalitsuse personalitööd ja koolitust;

2.6. korraldab maavalitsuse arhiivindust;

2.7. korraldab maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist;

2.8. korraldab ja lahendab  töökorralduse- ja haldusküsimusi;

2.9. valmistab ette materjalid maavalitsuse konkursi- ja atesteerimiskomisjonile;

2.10. teenindab õigusvastaselt võõrandatud varade tagastamise ja kompenseerimise Lääne-Virumaa komisjoni;

2.11. korraldab maavalitsuse, kui perekonnaseisuasutuse  perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist;

2.12. korraldab maavalitsuse autodele tehnilise ülevaatuse ning jälgib autode seisukorda; korraldab maavalitsuse transporti; korraldab ja planeerib maavalitsuse hoonete kapitaal- ja jooksva remondi; tagab maavalitsuse territooriumi heakorra;

2.13. korraldab infosüsteemidealast koostööd maakonnas ja maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist;

 

III Kantselei ülesanded finantsvaldkonnas

3.1. korraldab maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi;

3.2. korraldab riiklike investeeringute alast tegevust;

3.3. korraldab maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist ja sellega seotud tehinguid;

3.4. korraldab riigimaa erastamise järelmaksunõuete arvestust;

3.5. raamatupidamise algdokumentide kontroll, algdokumendile finantsarvestuses ja -juhtimises kasutatavate kontolaiendite määramine ning dokumendikäibe korraldamine maavalitsuse ja tsentraliseeritud raamatupidamisüksuse vahel.

 

IV Kantselei juhtimine

4.1. kantseleid juhib maasekretär, kes vastutab kantseleile pandud ülesannete täitmise eest;

4.2. finantsalaseidküsimusi kureerib finantsnõunik, kes vastutab finantsalaste ülesannete täitmise eest ning on aruandekohustuslik maasekretäri või maavanema ees;

4.3. kantselei koosseisu kinnitab maavanem;

4.4. maasekretäri puhkuse ajal asendab teda jurist-nõunik.