Ideedekonkurss "Noor ja ettevõtlik"

Lääne-Viru Maavalitsus kuulutab välja ideedekonkursi „Noor ja ettevõtlik".

 

Konkursi eesmärgiks on ettevõtlikkuse arendamine ja propageerimine, ettevõtliku hoiaku elavdamine ja tugevdamine nii maakonnas kui ka Komintervski rajoonis (Odessa oblast) Ukrainas.

 

Konkurss viiakse läbi Eesti Välisministeeriumi arengukoostöö programmi poolt toetatud Lääne-Viru Maavalitsuse ja Kominternvski rajooni administratsiooni koostööprojekti „Noor ja ettevõtlik" raames.

 

Projekti eesmärgiks on ettevõtluskeskkonna arendamine läbi ettevõtlikkuse õppe propageerimise ja on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

 

Projekti elluviija on Lääne-Viru Maavalitsus. Ideede esitamise tähtaeg on 30. aprill 2015.

 

IDEEDEKONKURSI „NOOR JA ETTEVÕTLIK" REEGLID JA TINGIMUSED

 

1. OSAVÕTUÕIGUS: Oma mõtteid ja ideid ootame konkursile esitama kõiki noori järgmistes vanusegruppides:

I grupp – algklasside õpilased vanuses 7- 11 aastat

II grupp – põhikooli õpilased vanuses 12-15 (16) aastat

III grupp – gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilased vanuses 16 aastat ja vanemad

Oma idee võib esitada nii individuaalselt kui ka grupitööna (grupi suurus ei ole määratletud).

 

2. NÕUDED IDEELE

 I, II ja III vanusegrupp:

2.1  Oodatakse ettevõtlikkuse, sh ettevõtluse arendamisele suunatud ideid. Ideede puhul hinnatakse nende uuenduslikkust, kasutatavust igapäevases elus ning reaalselt teostatavust.

2.2  Idee tuleb esitada kirjeldusena, mis peab olema arusaadavalt esitatud. Idee kirjeldusele võib soovi ja võimaluse korral lisada joonistusi, fotosid, videoklippe, makette, prototüüpe, kujundeid või muid lisasid. I grupis osalejatel võib idee olla vormistatud ka ainult joonistusena. Idee võib olla esitatud paberil või digitaalselt vormistatuna.

2.3  Ideele tuleb lisada idee nimi, autori nimi või autorite nimed, vanus, klass, kool, juhendaja nimi ja kontaktandmed (e-maili aadress, telefoni number).

2.4  Ideed palume saata e-posti aadressile moonika.aruvainu@laane-viru.maavalitsus.ee või tuua Lääne-Viru Maavalitsusse kabinet 36  II korrus (F.R Kreutzwaldi 5, Rakvere).

 

Lisakonkurss III vanusegrupp:

2.5  Oodatakse ideid ettevõtlikkuse ja ettevõtluse arendamiseks koostööks Ukrainaga. Ideede puhul hinnatakse idee põhjendatust, et miks nimetatud idee on mõistlik ja kasulik ellu viia koostöös Ukrainaga, idee uuenduslikkust ja teostatavust. Lisakonkursil osalejatelt eeldatakse mõningast eeltööd uurimaks Ukraina majanduslikku situatsiooni ning võimalusi.

 

3. KONKURSI AJAKAVA

3.1  Idee esitamise tähtaeg on 30. aprill 2015

3.2 Ideede konkursi tulemused tehakse teatavaks Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel, parimatega võetakse ka isiklikult ühendust hiljemalt 15. mai 2015.

 

4. HINDAMINE

4.1  Ideid hindab komisjon.

4.2  Ideede hindamisel arvestatakse nii ideed kui teostust.

4.3  Individuaalseid töid ja grupitöid hindab komisjon eraldi.

 

5. AUHINNAD

5.1  Iga vanusegrupi kolm parimat ideed saavad auhinnatud.

Paralleelselt toimub antud konkurss ka Ukrainas, Kominternivski rajoonis. Parimate ideede autorid saavad tunnustatud, tuuakse esile nii õpilasi kui õpetajaid. 2015. aasta sügisel on planeeritud parimate ideede autoritele ühisseminarid nii Ukrainas kui Eestis. Seminari tulemusena on noortel ideedeautoritel ettekujutus ja visioon oma ideede elluviimiseks ja rakendamiseks koostöös Ettevõtlusteater MTÜ-ga. Antud konkursi tulemusena on noored saanud ettevõtlusega tegelemise esmase kogemuse.

 

Kontaktisik: Moonika Aruvainu

Tel: 325 8014

E-post: moonika.aruvainu@laane-viru.maavalitsus.ee