Järelevalve teostamine Lääne-Viru maakonna haridusasutustes

Maavalitsus teostab riiklikku järelevalvet eraõppeasutuste üle ja haldusjärelevalvet munitsipaalõppeasutuste üle.

 

Järelevalvet viiakse läbi:

a) seaduse alusel – järelevalve üksikküsimustes, üldjuhul viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium, ministri ülesandel võib läbi viia ka maavanem;

·         Koolieelse lasteasutuse seaduse § 28

·         Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84

 

b) määruse alusel (volitusnorm määruse kehtestamiseks tuleb seadusest) – temaatiline järelevalve, viib läbi maavanem haridus- ja teadusministri ülesandel.

 

-  Temaatilist järelevalvet 2016/2017.õppeaastal reguleerib Haridus- ja teadusministri 29.03.2016 määrus nr 14 „Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2016/2017. õppeaastal" 

 

Järelevalve prioriteetidena on 2016/2017. õppeaastal määratletud lapse ja õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses. Järelevalve teostamisel hinnatakse, kuidas on  õppeasutuses loodud igale lapsele ja õpilasele arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond.

 

Õppeasutuse hindamise keskmes on

koolis

1)     Õpilaste, vanemate, hoolekogu, õppenõukogu ja õpilasesinduse kaasamine õppekava koostamise protsessis ja valikute võimaldamisel

2)     Õpilase arengu toetamine ja valikute võimaldamine loovtöö, õpilasuurimuse või praktilise töö korraldamisel

3)     Õpilase arengu toetamine õppetöö läbiviimisel

 

ja lasteasutuses

1)      Lapsevanemate ja hoolekogu (nõukogu) kaasamine õppekava koostamise protsessis ja valikute võimaldamisel

2)      Lapse arengu toetamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel

 

Järelevalve  ülesandeks on

1)     kontrollida õppe- ja kasvatustegevust reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist

2)     analüüsida probleeme õppe-ja kasvatustegevust reguleerivate õigusaktide rakendamisel.

 

Temaatilise haldusjärelevalve  teostamine Lääne-Virumaa õppeasutustes  2016/2017. õppeaastal

 

Õppeaasta 2016/2017 järelevalve õiendid:

Väike-Maarja Gümnaasium

Rakke Lasteaed Leevike

Jäneda Kool (kool+lasteaed)

Põlula Kool

Eralasteaed Kaur

 

 

Õppeaasta 2015/2016 järelevalve õiendid:

Kulina Lasteaed

Muuga Põhikool

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium

Tapa Gümnaasium

Väike-Maarja Lasteaed

Võsu Kool

 

Varasemate järelevalve õienditega  saab tutvuda Lääne-Viru Maavalitsuse dokumendiregistri kaudu.