Haridus- ja sotsiaalosakonna põhimäärus

Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna põhimäärus

 

Kinnitatud Lääne-Viru maavanema 02.01.2013 korraldusega nr 1-1/2013/7

 

1. Üldsätted

1.     Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond (edaspidi osakond) on maavalitsuse struktuuriüksus.

2.     Osakond korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal-ja tervise edendamise alaste ülesannete täitmist.

3.     Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, maavanema korraldustest ja käesolevast põhimäärusest.

4.     Osakonna põhimääruse ning kõik selles tehtavad muudatused ja täiendused kinnitab maavanem. Teenistujate koosseisu kinnitab maavanem kooskõlastatult regionaalministriga.

5.     Maavanem suunab ja kontrollib läbi osakonnajuhataja osakonna tegevust.

6.     Osakond korraldab oma asjaajamist vastavalt Lääne-Viru Maavalitsuse asjaajamiskorrale.

7.     Osakonnal on oma tegevusvaldkonnas tunnustamiseks oma nimetusega tänukaart.

 

2. Ülesanded

2.      hariduse riiklikus järelevalves:

2.1.    Riikliku järelevalve läbiviimine haridus- ja teadusministri ülesandel munitsipaal-, era- ja riigi haridusasutustes (koolieelsed lasteasutused, üldhariduskoolid, kutseõppe-asutused, huvikoolid, noortelaagrid);

2.2.    Nõusoleku andmine koolieelsetele lasteasutustele ja üldhariduskoolidele koolituslubade väljastamiseks.

 

3. Alus-, üld- ja kutsehariduses:

3.1.    Põhjendatud ettepanekute tegemine riigieelarvest täiendavate hariduskulude eraldamiseks kohalikele omavalitsustele;

3.2.    Õpilasürituste maakondlike voorude (aineolümpiaadid, konkursid, võistlused) ja ainesektsioonide koordineerimine;

3.3.    Hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste nõustamiskomisjoni   moodustamiseja tegevuse korraldamine;

3.4.    Õpilaskodu moodustamise vajalikkuse hindamine, riiklikult toetatavate kohtade arvu kooskõlastamine ja nõusoleku andmine laste suunamiseks nendele kohtadele;

3.5.    Maakonna haldusterritooriumil asuvate kõikide haridust tõendavate dokumentide plankide tellimuskoondi koostamine ja tellimine, samuti kuld- ja hõbemedalite tellimuskoondi koostamine ja tellimine, vastavate plankide väljastamine koolidele  ning koondaruannete koostamine SA Innovele;

3.6.    Maakonna koolivõrgu analüüsimine ning koolivõrgu arengute kavandamine.

 

4. Õppetulemuste välishindamises:

4.1.    Riigieksamikomisjonide moodustamiseks maavanema korralduse eelnõu ettevalmistamine maakonna haldusterritooriumil asuvate õppeasutuste juures maakonna õpilaste ja varemlõpetanute eksamineerimiseks;

4.2.    Koostöös SA Innovega välisvaatluste korraldamine maakonnas;

4.3.    Vajadusel muude välishindamissüsteemiga seotud korraldusküsimuste lahendamine maakonnas.

 

5. Noorsootöös:

5.1.    Riikliku ja regionaalse noortepoliitika kujundamine ning elluviimine;

5.2.    Noorsootöö valdkondade tasakaalustatud arengu toetamine maakonnas;

5.3.    Ettepanekute tegemine Haridus- ja Teadusministeeriumile riiklikult eraldatavate noorsootööle eraldatud riigieelarveliste vahendite jaotamiseks ning eksperthinnangu andmine riiklikku finantseeringut taotlevatele projektidele;

5.4.    Maakondliku noortekogu tegevuse koordineerimine;

5.5.    Noorte teavitamise ja nõustamise korraldamine maakonnas, selleks riigieelarveliste eraldiste olemasolul lepingute ettevalmistamine ja sõlmimise korraldamine;

5.6.    Noorsootöö riiklike programmide koordineerimine. Avatud noortekeskuste maakondliku projektikonkursi korraldamine, projektide hindamine ning vastavate lepingute ettevalmistamine ja sõlmimise korraldamine;

5.7.    Alaealise mõjutusvahendite seaduse rakendamine maakonna tasandil. Maavalitsuse juures alaealiste komisjoni töö korraldamine.

 

6. Kultuuri- ja sporditöös:

6.1.    Osalemine riikliku kultuuri- ja spordipoliitika kujundamisel ja elluviimisel ning maakondlike arengustrateegiate ja teiste maakonna või regiooni arengueeldusi loovate kultuuri- ja spordivaldkonna kavade väljatöötamisel, täiustamisel ja elluviimisel;

6.2.    Maakonna ja kohaliku identiteedi teadvustamine ning kultuuriajaloolise eripära ja järjepidevuse säilitamine ning kaitsmine;

6.3.    Maavalitsuse juurde nõuandva organina moodustatud spordinõukogu töö asjaajamise korraldamine;

6.4.    Maakonna laulu- ja tantsupeo komisjoni moodustamise ning selle töö korraldamine;

6.5.    Osalemine Kultuuriministeeriumi juurde nõuandvate organitena moodustatud Eesti Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukoja ja Eesti Regionaalse Spordinõukogu töös;

6.6.    Järelevalve teostamine kultuuri- ja spordivaldkonna programmidele ja projektidele Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud vahendite sihtotstarbelise kasutamise üle;

6.7.    Loovisikute kaasamine kultuurivaldkonna arengusse;

6.8.   Vähemusrahvuste kultuuriseltside nõustamine.

 

7. Sotsiaalhoolekandes ja lastekaitses:

7.1.    Riikliku sotsiaalhoolekandepoliitika elluviimine, koostöös kohalike omavalitsusorganite ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega maakonna sotsiaalhoolekandepoliitika väljatöötamine;

7.2.    Asenduskoduteenuse ja riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamise korraldamine;

7.3.    Lapsendamise korraldamine ning vastava registri pidamine;

7.4.    Asenduskodu teenuse tegevuslubade ja lastehoiu teenuse tegevuslubade menetlemine ja järelevalve;

7.5.    Järelevalve teostamine maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle;

7.6.    Proteeside, ortopeediliste ja muude abivahenditega varustamise korraldamine maakonnas.

 

8. Rahvatervise valdkonnas

8.1.    Tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise abinõude elluviimise tagamine maakonnas;

8.2.    Tervisele ohutu elukeskkonna loomisele, tervisehäirete ja haiguste ennetamisele suunatud programmide väljatöötamine ja elluviimise korraldamine maakonnas;

8.3.    Tervisekaitse ja tervise edendamisega tegelevate asutuste ning arstide vahelise koostöö koordineerimine.          

 

9. Muud ülesanded:

9.1.     Europe Directi teabekeskuse tegevuse korraldamine, Euroopa Liidu alase teave vahendamine, vastavasisuliste ürituste korraldamine maakonnas vastavalt lepingule Euroopa Komisjoni Eesti esindusega;

9.2.     Maakonna hariduse, sotsiaal-, tervise edendamise alaste, kultuuri- ja sporditegevuse koordineerimine ning üleriigiliste ja regionaalsete projektide koordineerimine maakonnas;

9.3.     Tegevusvaldkonniti  info, statistiliste andmete kogumine, analüüsimine ja vahendamine vastavatele institutsioonidele, vajadusel avalikustamine ning  uuringute läbiviimise koordineerimine maakonnas;

9.4.     Valdkonniti maakonna situatsiooni analüüs ja arenguprotsessidele hinnangu andmine;

9.5.     Info- ja õppepäevade, seminaride ning konverentside korraldamine maakonna hariduse, kultuuri-, spordi-, tervise edendamise, sotsiaal- ja noorsootöö valdkonna spetsialistidele;

9.6.     Kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste, koolide ja teiste institutsioonide,  elanikkonna, laste, lastevanemate ja erinevate spetsialistide nõustamine vastavalt tegevusvaldkonna küsimustes;

9.7.     Koostööpartneritetunnustamine maakonnas, sh aasta õpetaja konkursi läbiviimine maakonnas;

9.8.     Elukestva õppe propageerimine, täiskasvanud õppija nädala koordineerimises ja maakonna parimate tunnustusürituses osalemine;

9.9.     Ministeeriumide  ja tema allasutuste poolt vastavat valdkonda puudutava informatsiooni, infomaterjalide, raamatute, tunnistuste jmt  edastamine kohalikele omavalitsustele või nende allasutustele ja vastupidi;

9.10.   Välissuhtluse alase informatsiooni kogumine ja vajadusel aruannete edastamine osakonna tegevusvaldkondades. Infovahetus väliskoostööpartneriga.

 

10. Struktuur ja juhtimine 

10.1   Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja  käesoleva põhimääruse, ametijuhendi ning  muude õigusaktide alusel.

10.2. Osakonnajuhataja

- koordineerib ja korraldab osakonna  pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;

 - täidab temale antud juhiseid ja korraldusi;

- annab alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi;

- teostab järelevalvet osakonna teenistujate tööülesannete täitmise üle;

- töötab välja osakonna teenistujate ametijuhendid;

- taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;

- teeb maavanemale ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, osakonna teenistujatele palkade, toetuste ja distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;

- taotleb osakonna teenistujatele täiendkoolitust osakonnale pandud ülesannete paremaks täitmiseks;

- teeb maavanemale ettepanekuid komisjonide, töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;

- esindab osakonda ülesannete täitmisel, avaldab osakonna nimel arvamusi ja annab kooskõlastusi maavanemale ja teistele struktuuriüksustele;

- vastutab maavanema ees osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest;

- Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda vajadusel maavanema poolt määratud ametnik.

- Osakonnajuhataja vastutab maavanema ees oma osakonna ülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest .

 

11. Õigused ja kohustused

11.1.     maavanema korraldusel ja õigusaktidega kehtestatud korras teostada riiklikke järelevalve­toiminguid oma haldusalas kohalike omavalitsuste ja hallatavates asutustes;

11.2      oma töövaldkonnas pädevuse piirides anda seisukohti ja kooskõlastusi; algatada läbirääkimisi lepingute, kokkulepete ja koostööprotokollide sõlmimiseks;

11.3.     esindada maavanemat ja maavalitsust osakonna kompetentsi kuuluvates küsimustes;

11.4.     saada tööks vajalikku informatsiooni maavalitsuse teistelt osakondadelt; kohalikelt omavalitsustelt, oma tegevuse sihtrühmadelt ja teistelt riigiasutustelt;

11.5.     korraldada oma tegevust;

11.6      osakonna töötajad on aruande kohustuslikud osakonnajuhataja ees.

11.7      saada tööks vajalikku täiendkoolitust.