Riigivara müük

Enampakkumisteated

 

Müüa 26. aprillil 2017. a avalikul kirjalikul  enampakkumisel järgmine konfiskeeritud vara:

 

avalikul kirjalikul enampakkumisel  kohtuasjas nr 1-16-1586 konfiskeeritud Vahtra kinnistu, Jõepere küla, Kadrina vald, kinnistu nr 4026131. Alghind 7000 €. Tagatisraha 700 €. Kinnistul on hüpoteek ca  30 000 € ning kinnistu igakordne omanik peab alluma kohesele sundtäitmisele. Kinnistu ostmisel hüpoteeki ei kustutata.

 

Enampakkumine korraldatakse riigivaraseaduse ning rahandusministri ja riigihalduse ministri 8. märtsi 2016. a käskkirjaga nr 1.1-4/068 „Rahandusministeeriumi valitsemisel oleva riigivara valitsemise korraga" kehtestatud korra kohaselt.

 

Teade avaldatakse „Ametlikes teadaannetes" ja maavalitsuse kodulehel vähemalt kaks nädalat enne pakkumiste esitamise tähtpäeva.

 

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

 

Pakkumine esitada hiljemalt 26.aprilliks 2017.a a kella 08.30-ks aadressil Rakvere, F. R. Kreutzwaldi 5, 44314, Lääne-Viru Maavalitsus, kohale toomisel Lääne-Viru Maavalitsuse kantseleisse, ruum nr 29.

 

Pakkumiste avamine toimub 26.aprillil 2017. a kell 09.00 Lääne-Viru Maavalitsuses II korruse ruumis nr 41 (rõdusaal).

                                                

Saabunud pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras. Pakkumise esitaja soovil väljastatakse tõend pakkumise esitamise kohta.

 

Avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb pakkumine esitada vastavalt enampakkumise teates avaldatud tingimustele kinnises ümbrikus, millele on üheselt arusaadavalt märgitud enampakkumise objekt, enampakkumise avamise aeg ning märge: "MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE AVAMIST".

 

 Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:               

- allkirjastatud pakkuja või pakkuja volitatud esindaja avaldus kus on toodud:

- pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning elu- või asukoht, e-maili aadress ning kontakttelefon;

- vara nimetus, mille ostmiseks on avaldus esitatud;

- nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;

-pakkuja või pakkuja volitatud esindaja poolt allkirjastatud kinnitused selle kohta, et ta on tutvunud varaga,  seda iseloomustavate materjalidega ning teadlik vara tehnilisest olukorrast ja ei oma selles osas maavalitsusele pretensioone;

- maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta;

- sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumissumma, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks pakkumiseks sõnadega kirjutatud summa;

- pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri või tema volitatud esindaja allkiri;

- arvelduskonto number, arvelduskonto valdaja (nimi ja isikukood/registrikood) ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumisel mittevõitnud pakkujale tagatisraha, juhul kui need andmed ei nähtu tagatisraha maksekorralduselt;

- volitamise korral volikiri.

 

Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.04.2017.a  kella 08.30-ks Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pangas EE891010220034796011 või arveldusarvele Swedbankis EE932200221023778606, maksekorraldusele lisada viitenumber 2800082433 ja märksõnaks vastavalt pakkumisele "Lääne-Viru MV/vara nimetus/ tagatisraha". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

 

Enampakkumise võitja poolt kuulub kogu müügihind tasumisele enne müügilepingu sõlmimist Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pangas EE891010220034796011või arveldusarvele Swedbankis EE932200221023778606, maksekorraldusele lisada viitenumber 2800082433. 

Osavõtutasu ei määrata.

 

Ajaliselt 30 minutit peale pakkumiste esitamise tähtaega avab komisjon tähtajaks esitatud ümbrikud registreerimise järjekorras ja kontrollib pakkumiste vastavust teates avaldatud tingimustele. Pakkumiste avamine on avalik.

 

Pakkumised, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta korralduse p 6.7 ja 6.8 või enampakkumise teates sätestatud tingimustele, enampakkumises ei osale. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumise kohta tehakse enampakkumise protokolli märge selle mitteosalemise põhjuse kohta.

 

Nõuetele vastavate pakkumiste hulgast selgitab komisjon välja kõrgeima ja suuruselt teise pakkumise teinud isiku. Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 10 päeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendava vooru alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim pakkumine.

 

Avaliku kirjaliku enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise teinud osaleja.

 

Avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused kantakse protokolli. Kirjaliku enampakkumise võitja ja paremuselt teise pakkuja nime ja tema pakkumise või enampakkumise tulemused teeb korraldaja kirjalikult teatavaks kõigile pakkumise esitanud isikutele viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

 

Müügileping sõlmitakse enampakkumise võitjaga hiljemalt 1 kuu jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist maavanema poolt.

 

Lääne-Viru Maavalitsus ei vastuta müüdava vara seisukorra ja puuduste eest.

 

Varaga tutvumiseks pöörduda Lääne-Viru Maavalitsusse tööpäeviti 8.00 kuni 16.00 või telefonil 32 58001 või 3258022.