Maavanem

MARKO TORM

 

Sünniaeg-ja koht: 02.03.1980, Kohtla-Järve 

Perekonnaseis: abielus

 

Haridus:

2004–2006         Tallinna Ülikool - magistrikraad - eriala: Riigiteadused

1998–2002         Sisekaitseakadeemia - eriala: kohtueelne uurimine

 

Täienduskoolitused:

2011 (5 päeva) Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus – Avaliku sektori juhtkonna koolitusprogramm

2009 (4 päeva)  Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus – Avaliku sektori auditeerimise rahvusvahelise sertifikaadi ettevalmistav koolitus

2009 (10 päeva) Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus – Kvaliteedijuhtimine

2009 (8 päeva) Tartu Ülikool - Organisatsiooni strateegiline juhtimine

2008 (35 päeva) Rahvusvaheline Auditeerimiskeskus (India) – Auditeerimine infotehnoloogia valdkonnas

2004 (32 päeva) Helsingi Ülikool (Soome) - Globaalne õiguskaitse

 

Töökogemus:

2013–2014         Rakvere Linnavolikogu – volikogu esimees

2010 –2011        Rakvere Linnavalitsus – abilinnapea

2006 –2010        Rakvere Linnavalitsus – Linna sisekontrolör

2003–2006         Group4Securicor Lääne-Virumaa esinduse juhataja

1998–2003         Eesti Politsei – kriminaalpolitsei menetleja

 

Tänukirjad ja tänuavaldused:

Tänukiri Rakvere Linna juhtkonnalt personalipoliitika arendamise eest Rakvere Linnavalitsuses (2009)

Falck Eesti Teeneterist ettevõtte juhatuse esimehelt (2005)

Tänukiri AS Falck Ida-Eesti juhatajalt kohusetundliku töö eest (2004)

Politseiametilt tänukiri eeskujuliku teenistuse eest (2002)

 

Stipendiumid:

Põhjamaade Ministrite Nõukogu stipendium erialaseks stažeerimiseks 2009 a.  „Avaliku halduse mobiilsusprogrammi" raames Islandil, Taanis ja Soomes.

India Vabariigi (ITEC – Indian Technical and Economic Co-opeation Programme) täisstipendium 2008. aastal erialaseks enesetäiendamiseks Rahvusvahelises Informatsiooni ja Süsteemiauditi Keskuses Indias

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu ( Margot M. ja Herbert R. Linna ) 1,000.00 USD suurune stipendium 2003. aastal

 

Keeled: inglise keel, vene keel,  soome keel

 

Maavanema ülesanded:
1) esindab maakonnas riigi huve ning hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest;
2) juhib maavalitsuse tööd;
3) annab oma tegevusest aru Vabariigi Valitsusele;
4) koordineerib ministeeriumide ja teiste täidesaatva riigivõimu asutuste kohalike asutuste ning kohalike omavalitsuste koostööd maakonnas;
5) annab arvamuse ministeeriumide ja teiste täidesaatva riigivõimu asutuste maakonnas asuvate kohalike asutuste juhtide ametisse nimetamise ja vabastamise kohta;
6) informeerib Vabariigi Valitsust ja kohalikke omavalitsusi regionaalpoliitika, samuti muudes täidesaatva riigivõimu ja kohalike omavalitsuste suhete küsimustes;
7) teeb Vabariigi Valitsusele ja ministeeriumidele ettepanekuid valitsusasutuste kohalike ametiasutuste ning muude maakonnas asuvate riigiasutuste töö korraldamiseks;
8) valdab, kasutab ja käsutab riigivara oma volituste piirides vastavalt seadusele;
9) sõlmib Vabariigi Valitsuse volitusel halduslepinguid kohalike omavalitsustega nende poolt riiklike kohustuste täitmiseks;
10) teostab käesoleva seaduse §-s 85 sätestatud alustel ja korras järelevalvet kohalike omavalitsuste tegevuse üle, samuti täidab teenistusliku järelevalve ülesandeid vastavalt käesoleva seaduse §-le 98;
11) suunab ja koordineerib maavalitsuse haldamisel olevate riigiasutuste tegevust;
12) kinnitab maavalitsuse teenistujate koosseisu maavalitsuse põhimääruse alusel;
13) nimetab ametisse ja vabastab ametist maavalitsuse koosseisu kuuluvad riigiteenistujad, samuti maavalitsuse haldamisel olevate riigiasutuste juhid, kui seadusega või seaduse alusel Vabariigi Valitsuse määrusega ei sätestata teisiti;
14) esitab Vabariigi Valitsusele Rahandusministeeriumi kaudu ettepanekud maavalitsuse kulude ja tulude eelarve eelnõu ning vajadusel lisaeelarve eelnõu kohta ning valvab eelarve otstarbeka täitmise järele;
15) kinnitab ja muudab maavalitsuse haldamisel olevate riigiasutuste eelarved ja kontrollib nende täitmist;
16) täidab muid ülesandeid, mis talle on pandud seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega.

(Vabariigi Valitsuse seadus § 84)