Maakonna sotsiaalne infrastruktuur

3.09.14

 

Teemaplaneering on koostatud üleriigilise planeeringuga „Eesti 2010" seatud eesmärkide elluviimiseks, tagamaks Lääne-Viru maakonna elanike põhivajaduste rahuldamise igapäevaste sotsiaalteenuste kättesaadavuse näol.

 

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur" algatas Vabariigi Valitsus 31.01.2005 korraldusega nr 48.

 

Teemaplaneeringu eesmärgiks on analüüsida igapäevaste teenuste kättesaadavust paikkonnas ning kavandatakse meetmed nende edasise kättesaadavuse tagamiseks.

 

Teemaplaneering on kehtestatud maavanema 14.09.2009 korraldusega nr. 151.

 

Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015 -seletuskiri

Maakonna sotsiaalne infrastruktuur - koondkaart

Olemasolevate teenuste kaart seisuga 01.01.2009

 

 

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015" probleemsete teenuste kättesaadavuse parandamise tegevuskava:

 

 

Lõpparuanne

Sotsiaalministeeriumi seisukohad

Põllumajandusministeeriumi seisukohad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukohad

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad

Siseministeeriumi seisukohad