Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateede teemaplaneering

8.07.15

Lääne-Viru maavanema 02.07.2015 korraldusega nr 1-1/15-668 kehtestati Lääne-Viru maakonnaplaneeringut 2010+ täpsustav teemaplaneering „Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed".

 

Lääne-Viru maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed" koostati kogu Lääne-Viru maakonna territooriumi kohta ning selle koostamise eesmärgiks on toimiva jalg- ja jalgrattateede võrgustiku kavandamine oluliste keskuste ja nende tagamaade sidumiseks maakonnas, et seeläbi parandada teenuste kättesaadavust kohalikele elanikele ja tagada liiklusohutus ning tõsta tervisliku ja keskkonnasäästliku transpordiliigi osatähtsust igapäevases liiklemises.

 

Lisaks on teemaplaneeringuga määratud maakonna matkamarsruutide paiknemine arvestades maakonna kultuuri-ja loodusväärtustega, et toetada turismivaldkonna arengut.

 

Teemaplaneeringuga ei määrata täpset asukohta maastikul vaid näidatakse ära põhilised suunad keskuste ja nende tagamaade ühendamiseks jalg- ja jalgrattateedega. Planeeringus on sõiduteest eraldiseisvad jalg- ja jalgrattateed jagatud välja ehitamise seisukohast kolme eelistusklassi ning teede välja ehitamist tuleb alustada I eelistusklassi teedest tagades kõigis omavalitsustes vastava klassi teede välja ehitamise.

 

Täiendavat infot teemaplaneeringu kohta saab Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnast tel. 3258015 Jaan Kangur või e-post jaan.kangur@laane-viru.maavalitsus.ee.

 

Teemasplaneeringu seletuskiri

Teemaplaneeringu põhijoonis

 

Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateede teemaplaneeringu algatamine

 

Lääne-Viru maavanema 12. septembri 2013 korraldusega nr 1-1/2013/593 algatati Lääne-Viru maakonnaplaneeringut 2010+ täpsustava teemaplaneeringu "Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed" koostamine. Teemaplaneering koostatakse koostöös Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja SA Lääne-Viru Arenduskeskusega.

 

Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud.

 

Teemaplaneeringu algatamise korraldus

 

Teemaplaneeringu lähteseisukohad

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise korraldus

 

 

Uuring

 
Uuring on koostatud Lääne-Viru maakonnaplaneeringut täpsustava jalg- ja jalgrattateede teemaplaneeringu ruumilise arengu põhimõtete ja eesmärkide väljatöötamise aluseks.

 

Uuring

 

Joonis 1 - uuringu koondkaart

 

Joonis 2 - sotsiaalne infrastruktuur

 

Joonis 3 - liikumissagedus