Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused

26.08.14

Teemaplaneeringu koostamine algatati Vabariigi Valitsuse 08.07.1999 korraldustega nr 763-k, milles kaheks olulisemaks teemaks nimetati "Roheline võrgustik" ja "Väärtuslikud maastikud".

 

Teemaplaneeringu üheks olulisemaks eesmärgiks on loodus- ja keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine. Tuginedes erinevate infrastruktuuride paiknemise ja vajaduste analüüsile, seatakse väärtuslike maastike ja rohelise võrgustiku kooskäsitluse kaudu kehtivat maakonnaplaneeringut täpsustavad maakasutus- ja ehitustingimused, mis peaksid tagama säästva arengu maakonnas.

 

Teemaplaneering kehtestati maavanema 18.06.2006 korraldusega nr. 114.