Arengu- ja planeeringuosakonna põhimäärus

Lääne-Viru Maavalitsuse

ARENGU- JA PLANEERINGUOSAKONNA põhimäärus

 

Kinnitatud Lääne-Viru maavanema 30.10.2009 korraldusega nr. 185.

 

I Üldsätted

1.1. Lääne-Viru maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond on Lääne-Viru Maavalitsuse struktuuriüksus. Arengu-ja planeeringuosakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, maavanema korraldustest ja käesolevast põhimäärusest.

 

II Arengu- ja planeeringuosakonna ülesanded regionaalarengu valdkonnas.

2.1. korraldab Euroopa Liidu ja siseriiklike regionaalarengu toetusprogrammide toimimist maakonnas, mis vastavalt iga programmi regulatsioonile võib sisaldada taotluste vastu võtmise, nende vastavuse kontrolli ning nende hindamise korraldamist, järelevalvet taotluste teostamise või programmi kaasteostavate osapoolte üle, programmide toimise kohta informatsiooni edastamise ning nõustamise korraldamist, samuti aruannete koostamist programmide toimimise või teostatud tegevuste kohta;

2.2. täidab maakonna majandus-, sh ettevõtluskeskkonda ning infrastruktuuri  arendavaid ülesandeid, mis tulenevad seadustest ja teistest õigusaktidest;

2.3 algatab, koordineerib ning viib ellu  maakonna majandus-, sh ettevõtlus-, sh turismiettevõtluskeskkonda ning infrastruktuuri  arendavaid tegevusi ning projekte;

2.4. algatab ning koordineerib vajadusel regionaalarengu valdkonna  arengukavade ja teiste arengudokuemnetide koostamist;

2.5 algatab ning koordineerib vajadusel regionaalarengu valdkonna  komisjonide  ja teiste asjaosaliste ühenduste tegevust;

 

III Arengu- ja planeeringuosakonna ülesanded planeerimise valdkonnas.

3.1. korraldab järelevalvet ja teisi seadusest tulenevaid toiminguid kohalike omavalitsusüksuste poolt koostatavate üld- ja detailplaneeringute suhtes;

3.2. algatab ning korraldab maakonnaplaneeringute koostamist;

3.3. korraldab maavalituse planeeringualaseks tegevuseks vajaliku maakondliku digitaalse kartograafilise informatsiooni koondamist;

3.4. algatab ning koordineerib vajadusel planeerimise valdkonnas  komisjonide  ja teiste asjaosaliste ühenduste tegevust;

 

IV Arengu- ja planeeringuosakonna ülesanded ühistranspordi valdkonnas.

4.1. korraldab vedajate leidmise maakonna avalike bussiliinide teenindamiseks;

4.2. teostab järelevalvet avalike bussiliinide teenindamiseks sõlmitud lepingute tingimuste täitmise üle ja teiste ühistranspordi valkonna nõuete üle tulenevalt seadusest;

4.3. korraldab maakonna ühistranspordi liinivõrgu kujundamist;

4.4  algatab , koordineerib või viib ellu maakonna ühistranspordi valdkonda arendavate tegevusi või projekte;

4.5 korraldab riigieelarvest sihtotstarbelise toetuse maksmist vedajatele avalike bussiliinide teenindamiseks sõlmitud lepingute alusel;

4.6. teostab kohtuvälist väärteomenetlusest ühistranspordi valdkonnas seadusest tulevatel juhtudel;

4.7 algatab ning koordineerib vajadusel ühistranspordi valdkonnas  komisjonide  ja teiste asjaosaliste ühenduste tegevust;

 

V Arengu- ja planeeringuosakonna ülesanded maatoimingute valdkonnas
5.1 viib ellu maavanemale ja maavalitsusele pandud maareformialaseid ülesandeid;
5.2. korraldab maa tagastamise, ostueesõigusega erastamise, iseseisva kinnistuna väärtust mitte omava maa erastamise, vabade põllumajandus- ja metsamaade erastamise, maa riigi omandisse jätmise, maa munitsipaalomandisse andmise, riigimaale hoonestusõiguse seadmise ja maa kasutusvaldusesse andmise ning kasutusvaldusesse antud maa võõrandamise maakonnas;
5.3. planeerib ja tellib riiklike eelarveliste vahendite ja erastamise korraldamisest laekuva raha arvelt teostatavad maareformitööd;
5.4.maavanema esindamine volituse alusel kuni maaomaniku kindlaksmääramiseni  maakorralduskavade menetlemisel;
5.5. sõlmib volituse alusel maa müügi-, maa kasutusvaldusesse andmise, hoonestusõiguse seadmise ja võõrandamise, isikliku kasutusõigusega koormamise, maa ajutiseks kasutamiseks andmise ja kasutusvaldusesse antud maa võõrandamise lepinguid;

5.6. osaleb maavanema nõusoleku ja volituse alusel hüpoteekidega koormatud kinnistutega seonduvate lepingute sõlmimisel;
5.7maareformitoimikute arhiivihoidmine;
5.8. täidab maa erastamisel tekkinud nõuete täitmise tagamiseks Eesti Vaberiigi kasuks seatud hüpoteegi osas hüpoteegipidaja ülesandeid, jälgib hoonestusõiguse tasude ja viiviste laekumist;

5.9. nõustab kohalike omavalitsusi, juriidilisi ja füüsilisi isikuid maareformi ja riigimaa ajutise valitsemisega seotud küsimustes;

5.10. korraldab maavanema poolt riigi maareservi jäetavate kinnistute moodustamise
5.11. esitab maareformiga seonduva aruandluse;

5.12. teostab vajadusel järelevalvet maavanemale pandud maareformiga seonduvate ülesannete täitmise üle kohalike omavalitsusüksuste poolt;

5.13. menetleb maavanemale kui reformimata riigimaa ajutisele valitsejale esitatud taotlused.

 

VI Arengu- ja planeeringuosakonna struktuur
6.1 arengu- ja planeeringuosakonna struktuuris on osakonna juhataja, regionaalarengu, planeerimise , ühistranspordi valdkondade spetsialistide ametikohad ning maatoimingute talitus, mis omakorda hõlmab talituse juhataja ja maatoimingute valdkonna spetsialistide ametikohti. Maatoimingute talitus täidab arengu- ja planeeringuosakonna ülesandeid maatoimingute valdkonnas.

 

VII Arengu- ja planeeringuosakonna juhtimine

7.1. arengu- ja planeeringuosakonda juhib osakonna juhataja, kes vastutab arengu- ja planeeringuosakonnnale pandud ülesannete täitmise eest;

7.2. maatoimingute talitust juhib talituse juhataja, kes , vastutab arengu- ja planeeringuosakonnnale pandud ülesannete täitmise eest maatoimingute valdkonnas;

7.3. arengu- ja planeeringuosakonna koosseisu kinnitab maavanem;

7.4. osakonna juhataja puhkuse ajal asendab teda maatoimingute talituse juhataja või mõni muu osakonna spetsialist osakonna juhataja ettepanekul.